Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ κύκλος)

Eπιδότηση εως 80% για καινοτομία σε επιχειρήσεις. Αιτήσεις από 28/3/2019 έως 29/5/2019 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 4 κατηγορίες παρεμβάσεων: I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις II. Συμπράξεις επιχειρήσεων […]

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής από 12/3/2019 έως 14/6/2019 . Προυπολογισμός 100.000 – 600.000€. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 2.1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 2.2 Μεταφορικά μέσα  επαγγελματικής χρήσης  μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων Έως 15.000 ευρώ (συνολική επιλέξιμη δαπάνη) οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα […]

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής από 12/3/2019 έως 14/6/2019. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται οι νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τους συνεργατικούς σχηματισμούς για επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ τουλάχιστον 30.000,00 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 100.000,00 €. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 18 μήνες. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και […]

Διμερής και πολυμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019

Περίοδος υποβολής από 7/3/2019 έως 10/4/2019. Η Δημόσια Δαπάνη κάθε έργου μπορεί να ανέλθει έως 400.000 €. Τι χρηματοδοτείται i) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης δαπάνες προσωπικού: ερευνητές και τεχνικοί στο βαθμό που απασχολούνται άμεσα στο έργο δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο δαπάνες για κτίρια […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 27/2

Επιδοτούμενες Δαπάνες: Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου Παρεμβάσεις για: • εξοικόνομηση ενέργειας • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ š Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ š Μεταφορικά μέσα • μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 20/2

Επιδοτούμενες Δαπάνες: Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου š Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου š Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου š Ψηφιακή Προβολή š Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες š Μεταφορικά Μέσα š Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 80%

Ο Β΄ κύκλος της Δράσης, αναμένoταν να προκηρυχθεί το Δ τρίμηνο 2018, όμως δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής και περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις: Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις Οι επιδοτούμενες δαπάνες της επένδυσης αναμένεται να φτάσουν […]