Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής από 12/3/2019 έως 14/6/2019 . Προυπολογισμός 100.000 – 600.000€. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 2.1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 2.2 Μεταφορικά μέσα  επαγγελματικής χρήσης  μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων Έως 15.000 ευρώ (συνολική επιλέξιμη δαπάνη) οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα […]

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής από 12/3/2019 έως 14/6/2019. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται οι νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τους συνεργατικούς σχηματισμούς για επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ τουλάχιστον 30.000,00 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 100.000,00 €. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 18 μήνες. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και […]

Διμερής και πολυμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019

Περίοδος υποβολής από 7/3/2019 έως 10/4/2019. Η Δημόσια Δαπάνη κάθε έργου μπορεί να ανέλθει έως 400.000 €. Τι χρηματοδοτείται i) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης δαπάνες προσωπικού: ερευνητές και τεχνικοί στο βαθμό που απασχολούνται άμεσα στο έργο δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο δαπάνες για κτίρια […]