Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επιδότηση 100%

Περίοδος υποβολής
από 17/12/2019 έως 28/2/2020 (ώρα 15:00)

Σε ποιους απευθύνεται
Πολυ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

Τι χρηματοδοτείται
Οι δαπάνες για την αγορά–λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.
Αναλυτικά, οι πληροφορίες για τις επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.1 της Πρόσκλησης.
H μέγιστη επιχορηγούμενη αξία των υπηρεσιών αυτών (κουπόνια καινοτομίας) είναι 10.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 100%.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης.

Comments are closed.