Διμερής και πολυμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019

Περίοδος υποβολής
από 7/3/2019 έως 10/4/2019.

Η Δημόσια Δαπάνη κάθε έργου μπορεί να ανέλθει έως 400.000 €.

Τι χρηματοδοτείται
i) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
δαπάνες προσωπικού: ερευνητές και τεχνικοί στο βαθμό που απασχολούνται άμεσα στο έργο
δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας, είναι οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης.
ii) Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ
οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
οι δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς το σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό
οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας
iii) Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία
δαπάνες προσωπικού
δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων
πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα Πρόσκληση.

Comments are closed.