Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής
από 12/3/2019 έως 14/6/2019.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται οι νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τους συνεργατικούς
σχηματισμούς για επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ τουλάχιστον 30.000,00 €
και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 100.000,00 €.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 18 μήνες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
2.1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
2.2 Μεταφορικά μέσα  επαγγελματικής χρήσης  μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων
Έως 15.000 ευρώ (συνολική επιλέξιμη δαπάνη)
3 Λογισμικά
3.1 Λογισμικό
3.2 Ιστοσελίδα Έως 2.500 ευρώ
3.3 E-shop Έως 4.000 ευρώ
4 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό

5 Υπηρεσίες Συμβούλων Έως 4.000 ευρώ
6 Συμμετοχή σε εκθέσεις
6.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού Έως 3.000 ευρώ/έκθεση
6.2 Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού Έως 6.000 ευρώ/έκθεση

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους είναι 50% Δημόσια Επιχορήγηση και 50% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα.

Comments are closed.