Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής
από 12/3/2019 έως 14/6/2019 .

Προυπολογισμός 100.000 – 600.000€.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
2.1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
2.2
Μεταφορικά μέσα  επαγγελματικής χρήσης  μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων
Έως 15.000 ευρώ (συνολική επιλέξιμη δαπάνη) οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες.
3 Λογισμικά
3.1 Λογισμικό
3.2 Ιστοσελίδα Έως 2.500 ευρώ
3.3 E-shop Έως 4.000 ευρώ
4
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας)
Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό

Comments are closed.