ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η GAIOMETRISI αναλαμβάνει την εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης μιας επένδυσης που είναι οι εξής:

  • Επιδότιση-Συγχρηματοδότιση από Προγράμματα Ευρωπαικής Ένωσης
  • Τραπεζικός Δανεισμός
  • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)
  • Επιχειρηματικά Κεφάλαια (Venture Capital)
  • Ιδιώτες Επενδυτές (Business Angels)
  • Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring)
  • Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators)
  • Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)