ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ – NET METERING

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο με εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων μπορεί να συμβάλει σε τεράστια εξοικονόμιση κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και σε τεράστια μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίες, βιομηχανικούς χώρους και σε αγροτικές καλλιέργειες με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού (αυτοκατάνάλωση).

Κατά την παρακολούθηση της λειτουργίας των διασυνδεμένων με το δίκτυο Φ/Β σταθμών που λειτουργούν τα τελευταία 8 – 10 χρόνια στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε ότι οι αποδόσεις ξεπέρασαν τις προβλεπόμενες κατά 10-15%

Τον Μάιο του 2017 καθορίστηκε στην Ελλάδα το πλαίσιο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ.ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067 (ΦΕΚ Β’ 1547/05.05.2017).

Ο Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός (Virtual Net Metering) είναι η μέθοδος συμψηφισμού της ενέργειας που παράγεται από το φωτοβολταικό σταθμό με την ενέργεια που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Συνεπώς ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.

Η μέγιστη ισχύς του κάθε φωτοβολταικού σταθμού που μπορεί να εγκατασταθεί ανέρχεται σε 20kWp ή μέχρι το 50% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων του αυτοπαραγωγού με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στην περίπτωση που η συμφωνημένη ισχύς είναι μεγαλύτερη των 20kWp

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εντάξει σε έναν φωτοβολταικό σταθμό παραπάνω από μια παροχές κατανάλωσης ενώ η διάρκεια Σύμβασης Συμψηφισμού είναι 25 έτη.

Βασικές Προϋποθέσεις σε ότι αφορά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις :

Ο ενδιαφερόμενος:

  • να έχει ήδη τουλάχιστον μία ενεργή παροχή χαμηλής τάσης

  • να έχει τη νόμιμη χρήση του ακινήτου της εγκατάστασης κατανάλωσης και του χώρου εγκατάστασης του σταθμού

  • να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

  • να έχει εξοφλήσει όλους τους εκδοθέντες λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή να έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών