ΕΡΓΑ

Η πολύχρονη εμπειρία μας περιλαμβάνει επιδοτόυμενα ή συγχρηματοδοτόυμενα έργα ή προγράμματα που έτρεξαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα έργα που εντάχθηκαν:

  • στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα. (ΜΟΠ)

  • Ά Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ά ΚΠΣ)

  • Β´Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Β´ΚΠΣ)

  • Γ´Κοινοτικό Πλάισιο Στήριξης (Γ´ΚΠΣ)

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

  • ΕΣΠΑ 2014-2020

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

  • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων