ΕΡΓΑ ΑΠΕ

Η διαφαινόμενη εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων των συμβατικών καυσίμων του πλανήτη μας (άνθρακας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, σχάσιμα υλικά) σε συνδυασμό με την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, αλλά και την βαθμιαία επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, οδήγησε τις σύγχρονες κοινωνίες να στραφούν αφενός σε τεχνικές εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, αφετέρου στην αξιοποίηση των ήπιων ή Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι από αρχαιοτάτων χρόνων γνωστές ενεργειακές πηγές αποτελούν ανεξάντλητα (ανανεώσιμα) ενεργειακά αποθέματα, ενώ η χρήση τους είναι φιλική (ήπια) προς το περιβάλλον.

ς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ορίζονται οι ακόλουθες πηγές ενέργειας:

  • Ηλιακή Ενέργεια
  • Αιολική Ενέργεια
  • Βιομάζα
  • Υδροηλεκτρική Ενέργεια
  • Γεωθερμία
  • Ενέργεια της Θάλασσας (παλιρροιακά κύματα)

Τα έργα ΑΠΕ εξασφαλίζουν για το χρήστη χαμηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας καθώς αυτός μετατρέπεται σε παραγωγό ρεύματος για δική του κατανάλωση, ή για πώληση στη ΔΕΗ.