ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (INNOVATION BROKERS)

Η διαμεσολάβηση καινοτομίας (innovation broker) για επιχειρήσεις, αποτελεί μια από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη GAIOMETRISI Σύμβουλοι.

Στόχος των ενεργειών διαμεσολάβησης είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων σε διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας, αναδιανομής καινοτομίας, διαμόρφωσης νέων και σχέσεων σχημάτων συνεργασίας, σύναψης επιχειρηματικών συμφωνιών, αναγνώρισης και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών διασυνδέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διαμεσολάβηση περιλαμβάνει τις τρεις κάτωθι υπο-κατηγορίες υπηρεσιών:

Τεχνομεσιτεία
Ως Τεχνομεσιτεία ορίζεται η υπηρεσία που προσφέρεται με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα σε φορείς παραγωγής καινοτομίας, επιχειρήσεις και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτομικών εγχειρημάτων. Η GAIOMETRISI παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες τεχνομεσιτείας μέσω της αξιοποίησης σχετικών βάσεων δεδομένων,την αξιοποίηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, καθώς και μέσω της ενεργοποίησης δικτυώσεων και στοχευμένων συναντήσεων.

Επιχειρηματικές συναντήσεις
Η GAIOMETRISI οργανώνει την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων σύζευξης ανάμεσα σε επιχειρήσεις καθώς και μεταξύ φορέων ανάπτυξης γνώσης (π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα) και δυνητικών χρηστών καινοτομικών εφαρμογών, εν προκειμένω νέων και υφισταμένων επιχειρήσεων.

Επιχειρηματικές επισκέψεις
Η GAIOMETRISI οργανώνει την πραγματοποίηση στοχευμένων επιχειρηματικών επισκέψεων στο εξωτερικό με στόχο την αναγνώριση νέων διασυνδέσεων, την ενίσχυση των προοπτικών συνεργασίας και τη βελτίωση των διαδικασιών μεταφοράς τεχνολογίας, καλών πρακτικών, ιδεών και καινοτομιών.